Manhem 2:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Manhem 2:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger varierade boendemiljöer i form av friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus. Det är viktigt att värna om områdets landskapsbild och anpassa bebyggelsen till områdets natur- och topografiförhållanden.

Beslutet vann laga kraft den 19 september 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 606.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 741.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.5 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 2.1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

BullerutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
Geoteknisk inventeringPDF (pdf, 1010.2 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.3 MB)
Teknisk utredningPDF (pdf, 1.9 MB)
Övergripande riskutredningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se