Manhem 2:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Manhem 2:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger varierade boendemiljöer i form av friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus. Det är viktigt att värna om områdets landskapsbild och anpassa bebyggelsen till områdets natur- och topografiförhållanden.

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Utredningar

BullerutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
Geoteknisk inventeringPDF (pdf, 1010.2 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.3 MB)
Teknisk utredningPDF (pdf, 1.9 MB)
Övergripande riskutredningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se