Manhem 2:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Manhem 2:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger varierade boendemiljöer i form av friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus. Det är viktigt att värna om områdets landskapsbild och anpassa bebyggelsen till områdets natur- och topografiförhållanden.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Utredningar

BullerutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
Geoteknisk inventeringPDF (pdf, 1010.2 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.3 MB)
Teknisk utredningPDF (pdf, 1.9 MB)
Övergripande riskutredningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se