Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 31 augusti 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.