Beslutet vann laga kraft den 16 januari 2017.

Gällande handlingar:
Planbestämmelser och planbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 530.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 433.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.