Tillägget till detaljplanen var tillgängligt för enkel granskning den 19 oktober - 2 november 2016.

Under samrådstiden godkändes inte planförslaget av alla inom samrådskretsen och därför övergår ärendet nu till standardförfarande. Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande i december 2016. 

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.