Manhem 2:1, Dagsberg

Tillägg till detaljplan för Manhem 2:1 MM i Dagsbergs socken i Norrköpings kommun, upphävande av del av detaljplan

Syftet med detta tillägg till detaljplan är att upphäva en del av planen för att möjliggöra fastighetsbildning då planbestämmelser i den gällande detaljplanen förhindrar detta.

Beslutet vann laga kraft den 16 januari 2017.

Gällande handlingar:
Planbestämmelser och planbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 530.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 433.8 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se