Mamre 2, Hageby

Detaljplan för fastigheten Mamre 2 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintlig kyrkobyggnad, att utöka möjlig användning av de övriga byggnaderna till samlingslokal, bostäder, vårdboende och kontor samt bekräfta rådande bestämmelser av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Antal våningar ändras från en till två, inkluderat suterrängvåning där sådan finns.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 15 maj 2018. Sista dag för överklagande är den 15 juni 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 563 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 242.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 303.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 165 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se