Mamre 2, Hageby

Detaljplan för fastigheten Mamre 2 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av befintlig kyrkobyggnad, att utöka möjlig användning av de övriga byggnaderna till samlingslokal, bostäder, vårdboende och kontor samt bekräfta rådande bestämmelser av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Antal våningar ändras från en till två, inkluderat suterrängvåning där sådan finns.

Beslutet vann laga kraft den 18 juni 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 517.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 536.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 810.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 459.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se