Malmen 6, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Malmen 6 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utvidga handelsändamålet för skrymmande varor enligt gällande detaljplan till att omfatta all typ av handel. Därutöver önskar sökande även översyn av nuvarande angöring till fastigheten från allmänna gator.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 maj 2016.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se