Malen 1 och Smedby 6:1, Smedby

Detaljplan för fastigheten Malen 1 samt del av fastigheten Smedby 6:1 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggnadsarea, högre nockhöjd, utöka område för skoländamål samt att en tomtindelning från 1960 för Malen 1 ska upphävas, akt nummer 22B:2173.

Stadsbyggnadskontoret(nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se