Malen 1 och del av Smedby 6:1, Smedby

Detaljplan för fastigheten Malen 1 samt del av fastigheten Smedby 6:1 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggnadsarea, högre nockhöjd, utöka område för skoländamål samt upphäva en tomtindelning från 1960 för fastigheten Malen 1.

Planbesked

Den 11 december 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 5 juni - 12 augusti 2019.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Granskningstiden var den 6 december 2019 - 13 januari 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 11 februari 2020, § 33.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 mars 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 747.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 1.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.3 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 558.8 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.