Lyckan 14, Gamla staden, ändring

Ändring av detaljplan för kvarteret Lyckan 14 inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumändamål i markplan utmed del av Prästgatan.

Beslutet vann laga kraft den 3 januari 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 904.3 kB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 163.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 156.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se