Ljusfors 3:6, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att bilda en ny fastighet för att kunna uppföra en ny räddningsstation i Skärblacka.

Marken inom strandskyddsområdet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Särskilt skäl finns därmed om upphävande av strandskyddet.

Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 134.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 734.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 340.3 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 492.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 383.2 kB)

Utredningar:

Dagvattenutredning

Risk- och sårbarhetsanalys

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping