Ljura 1:2, del 2

Detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2 med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping

Kommunen planerar för lägenheter på en del av Centralbadets parkering. Den del av parkeringen som blir kvar och ytorna runt omkring kommer att rustas upp i samband med bygget.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 20 juli 2015.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 822.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.1 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 796.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 542.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 5.9 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 595.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2 inom Ljura

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping