Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation), Ljura

Detaljplan för del av fastigheterna Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation) inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en räddningsstation. De verksamheter som ska inrymmas inom räddningsstationen är en brandstation och SOS-räddningscentral, med kommunikationsmast. Med hänsyn till det exponerade läget i stadsbilden och verksamhetens samhällsfunktion ska räddningsstationen utformas med en hög arkitektonisk nivå.

Planbesked

Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 september 2018.

Samråd

Den 2 december 2019 - 27 januari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Den 22 juni - 17 augusti 2020 var planförslaget ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 13 oktober 2020, § 208.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 november 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 787.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.8 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 558.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 749.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 595.9 kB)

Utredningar

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2PDF (pdf, 3.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.9 MB) (uppdaterad sen samrådsskedet)

Kvalitativ riskbedömning - Söderleden - Farligt godsPDF (pdf, 1.5 MB)
Lokaliseringsutredning Södra räddningsstationenPDF (pdf, 2.4 MB)
Översiktlig geoteknisk undersökningPDF (pdf, 1.4 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 1.6 MB)
Riskutredning SöderledenPDF (pdf, 2.1 MB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 461.1 kB) (ny utredning till granskningsskedet)

Kontakt

Emma Wester
planarkitekt
011-15 67 64

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.