Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 september 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.