Ljura 1:1 och Ljura 1:2, Ljura

Detaljplan för fastigheterna Ljura 1:1 och Ljura 1:2 inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättning av befintlig räddningsstation till en ny räddningsstation för södra delen av Norrköping.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 september 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Emma Wester, handläggare:
011-15 67 64

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se