Beslutet vann laga kraft den 13 december 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 666.5 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 328.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 372.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 176.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.