Ljura 1:1, Ljura, ändring

Ändring av Detaljplan för en del av Ljura 1:1 m.fl. (Ljurafältet) inom Ljura i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inglasning av balkonger.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 20 november 2018. Sista dag för överklagande är den 12 december 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 666.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 328.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 372.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 176.1 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 427.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
PDF
(pdf, 2.6 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 241 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se