Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 6 - 23 oktober 2017.

Under granskningen (standardförfarande) har länsstyrelsen, lantmäteriet och berörda ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.