Lindö, Skår, del 2, tillägg

Tillägg av detaljplan för del 2, till stadsplan för del av stadsdelen Lindö, Skår i Norrköping

Syftet med ändringen av planen är att korrigera felaktigheter vid tidigare tillägg. Där har tillåtits två våningars byggrätt där tidigare tillägg medgav en våning plus vindsvåning med förhöjt väggliv samt takkupor, och där tilläggets begränsning av byggnadshöjd behållits i senare tillägg.

Beslutet vann laga kraft den 1 juni 2017.

Gällande handlingar:
PlanbestämmelserPDF (pdf, 810.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1011.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 624.7 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se