Lindö, Skår, del 1

Tillägg del 1, till stadsplan för del av stadsdelen Lindö, Skår i Norrköping

Syftet med tillägget till stadsplanen är att korrigera tidigare tillägg som medgivit två våningars byggrätt men inte följt upp bestämmelserna med korrigerad byggnadshöjd.

Beslutet vann laga kraft den 17 oktober 2016.

Gällande handlingar:

PlanbestämmelserPDF (pdf, 676.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

GranskningsutlåtandPDF (pdf, 702.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping