Lindö 2:20 och Lindö 2:1, Lindö

Detaljplan för fastigheten Lindö 2:20 och del av fastigheten Lindö 2:1 inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola samt bostäder i den mån det går utan att tappa viktiga natur- och rekreationsvärden och samtidigt beakta kulturmiljön.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se