Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2009.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.