iKommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 21 december 2016 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå yrkande om syn, avvisa överklagandet från Lindö Villaägareförening och avslår överklagandena i övrigt.
  • Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats i rätt tid och är överskickat till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 2 februari 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står därför fast, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2017.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.