Stadsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 19 april 2016, § 68. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 20 juni 2016.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.