Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet), Lindö

Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet) inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för en attraktiv och vattennära bostadsbebyggelse, ett centrum med kommersiella verksamheter och service samt möjliggöra en utveckling av rekreationsmöjligheter och skapa ett skydd för naturvärden.
Detaljplanen har ett generellt stöd i översiktsplanen, som pekar ut Lindö och hamnområdet för utveckling som främjar ett mer blandat utbud av bostäder och aktiviteter. Detaljplanen avviker ifrån översiktsplanen genom att delar av mark som anges för grönområde på karta 1, huvuddragen i avsedd mark- och vattenanvändning, får bebyggas med bostäder, centrumverksamheter och torg.

Beslutet vann laga kraft den 3 februari 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 26.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 714.1 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)
UtlåtandePDF (pdf, 1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.5 MB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)
Kostnads-NyttoanalysPDF (pdf, 2.9 MB)
Miljöteknik och riskbedömningPDF (pdf, 1.5 MB)
NaturinventeringPDF (pdf, 1.5 MB)
PM Historisk kartavläsningPDF (pdf, 3.4 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se