Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet), Lindö

Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet) inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för en attraktiv och vattennära bostadsbebyggelse, ett centrum med kommersiella verksamheter och service samt möjliggöra en utveckling av rekreationsmöjligheter och skapa ett skydd för naturvärden.
Detaljplanen har ett generellt stöd i översiktsplanen, som pekar ut Lindö och hamnområdet för utveckling som främjar ett mer blandat utbud av bostäder och aktiviteter. Detaljplanen avviker ifrån översiktsplanen genom att delar av mark som anges för grönområde på karta 1, huvuddragen i avsedd mark- och vattenanvändning, får bebyggas med bostäder, centrumverksamheter och torg.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2009.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var 12 september - 4 november 2013. 

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var på utställning 2 - 30 november 2015.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden 8nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av detaljplanen den 19 april 2016, § 68. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 20 juni 2016.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) . De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

iKommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 21 december 2016 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå yrkande om syn, avvisa överklagandet från Lindö Villaägareförening och avslår överklagandena i övrigt.
  • Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats i rätt tid och är överskickat till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 2 februari 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står därför fast, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2017.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 3 februari 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 26.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 714.1 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)
UtlåtandePDF (pdf, 1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

DagvattenutredningPDF (pdf, 2.5 MB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)
Kostnads-NyttoanalysPDF (pdf, 2.9 MB)
Miljöteknik och riskbedömningPDF (pdf, 1.5 MB)
NaturinventeringPDF (pdf, 1.5 MB)
PM Historisk kartavläsningPDF (pdf, 3.4 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se