Långtorp, Lindö

Tillägg till stadsplan "Förslag till stadsplan för del av stadsdelen Lindö i Norrköping Långtorp"

En karta över Långtorp.

Syfte

Syftet med Tillägget till stadsplanen är att tillåta bebyggelse i två våningar där det idag tillåts en våning plus våning med förhöjt väggliv och takkupor.

Samrådstid

9 maj - 25 juni 2014

Utställning

Tillägget till stadsplanen har varit utställd under tiden 6 oktober - 3 november 2014.

Laga kraft

Tillägg till stadsplan "Förslag till stadsplan för del av stadsdelen Lindö i Norrköping Långtorp", har antagits av stadsplaneringsnämnden den 9 december 2014, § 234, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 18 december 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 16 januari 2015.

Om du lider skada av Tillägget till stadsplan kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlanbeskrivningPDF (pdf, 987.1 kB)

PlanbestämmelserPDF (pdf, 359.4 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 396.6 kB)

SamrådesredogörelsePDF (pdf, 467.2 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 65.4 kB)

Gällande stadsplan och tillägg

PlankartaPDF (pdf, 3.9 MB)

BestämmelserPDF (pdf, 5.6 MB)

Plankarta, tilläggPDF (pdf, 4.7 MB)

Bestämmelser, tilläggPDF (pdf, 5.8 MB)

Kontakt