Landsjö 2:1 och Landsjö 2:9, Kimstad

Detaljplan för del av fastigheten Landsjö 2:1 och fastigheten 2:9 inom Kimstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra  utveckling av verksamhetsområde för logistik, tillverkning, sortering och återvinning och andra verksamheter.

Planbesked

Den 17 mars 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.