Kvarntorp 7:3 och del av Ättetorp 2:1, Åby

Detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde inom Åby i Norrköping

Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i Åby med bostäder och centrumverksamheter. Vidare syftar detaljplanen till att skapa skydd för kulturhistoriska värden.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 februari 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 22 december 2020 - 22 februari 2021.

Digitalt samrådsmöte genomfördes den 3 februari 2021.

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 11.3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 902.9 kB)

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas att skickas ut på granskning enligt standardförfarande i juni 2021.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredningar

Arkeologisk utredning etapp 2PDF (pdf, 3.8 MB)
Dagvatten PMPDF (pdf, 957.4 kB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 3.9 MB)
KulturmijöunderlagPDF (pdf, 2.8 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 3.3 MB)
Naturvärden PMPDF (pdf, 1.5 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 5.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.