Kullerstad 2:3, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 2:3 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet samt bostads-bebyggelse inom planområdet.

Granskning pågår under perioden 26 augusti - 16 september 2019. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 16 september 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
Plankarta med bestämmelser och illustrationPDF (pdf, 286 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 303.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 339.8 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Utredningar

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 203.6 kB)
Teknisk utredningPDF (pdf, 1.6 MB)
Arkeologisk förundersökningPDF (pdf, 122.4 kB)

Kontakt

Matilda Hallgren, handläggare:
011-15 53 97

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se