Kullerstad 12:70, Skärblacka

Detaljplan för Kullerstad 12:70 i Skärblacka i Norrköpings kommun

Ett flygfoto visar ett område med flera hus, gräs och ett fält. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för ICA i Skärblacka att bygga ut och utveckla sin verksamhet.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 12 juni 2012 § 121, antagit detaljplan för fastigheten Kullerstad 12:70 i Skärblacka i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 juli 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 603.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 694.3 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det särskilda utlåtandet.

Kontakt