Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 juni 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.