Kullerstad 12:1 och Kullerstads Prästgård 1:1 (Ica Supermarket Skärblacka), Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 12:1 och del av fastigheten Kullerstads Prästgård 1:1 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnation av parkeringsplats för Ica Supermarket Skärblacka.

Planbesked

Den 14 november 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 juni 2018.

Samråd

Den 23 januari - 6 mars 2019 var detaljplanen på samråd.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Den 28 februari – 20 mars 2020 var planförslaget ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 maj 2020, § 111.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 17 december 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa inkommet överklagande.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 7 januari 2021.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 283.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 449.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 860.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 736.4 kB)

Utredning

ParkeringsutredningPDF (pdf, 239.4 kB)

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.