Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv utmed Motala ström. Nya kanaler och parker ska anläggas och gestaltas så att de blir en målpunkt för alla stadens invånare.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 oktober 2014.

Samråd

Samrådstiden var den 4 juli - 23 september 2016.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 3 juli - 18 september 2017.

Läs mera i programmet för Inre hamnen.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av detaljplanen den 17 april 2018. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 juni 2018, § 107.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 11 juli 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 12.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 46.2 MB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 108.6 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 10.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 847.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 673.2 kB)

Utredningar 

Framtagna till samråd:

BroarPDF (pdf, 11.2 MB)
Byggnader miljöteknisk utredningPDF (pdf, 5.2 MB)
Byggnader radon och inomhusluftmätningPDF (pdf, 1.7 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 5.9 MB)
Flödesberäkning PMPDF (pdf, 1.1 MB)
Förstudie skolorPDF (pdf, 2.7 MB)
Geoteknisk PMPDF (pdf, 438.3 kB)
GatuutformningPDF (pdf, 22.3 MB)
Geotekniskt PM kajPDF (pdf, 905.1 kB)
IndustribullerPDF (pdf, 1 MB)
Markmiljö PMPDF (pdf, 4.9 MB)
Markmiljö riskbedömningPDF (pdf, 7.7 MB)
Markmiljö teknisk rapportPDF (pdf, 7.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 14.1 MB)
ParkeringsstudiePDF (pdf, 2.6 MB)
SolstudiePDF (pdf, 57.3 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 1.9 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 3.5 MB)
Vattenkvalitet PMPDF (pdf, 82.4 kB)
VindstudiePDF (pdf, 1.6 MB)

Framtagna till granskning:
Trafikbullerutredning, kv Munken och JungfrunPDF (pdf, 3.1 MB)
Trafikbullerutredning, revideradPDF (pdf, 2 MB)
Markmiljö KolkajenPDF (pdf, 2.3 MB)
Hydraulik PMPDF (pdf, 1.7 MB)
Gestaltning av allmän mark, NyrénsPDF (pdf, 48.5 MB)
Gestaltning av allmän mark, Andersson & JönssonPDF (pdf, 101.1 MB)
Förprojektering gata PMPDF (pdf, 2.2 MB)
Dagvatten utredning, slutrapportPDF (pdf, 4.8 MB)
Trafik PM systemhandlingPDF (pdf, 878.5 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.