Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv utmed Motala ström. Nya kanaler och parker ska anläggas och gestaltas så att de blir en målpunkt för alla stadens invånare.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 17 april 2018. Kommunfullmäktide (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 juni 2018, § 107. Sista dag för överklagande är den 10 juli 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 11.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 46.2 MB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 108.6 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 10.7 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 291.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 394.6 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.


Utredningar

Framtagna till samråd:
BroarPDF (pdf, 11.2 MB)
Byggnader miljöteknisk utredningPDF (pdf, 5.2 MB)
Byggnader radon och inomhusluftmatningPDF (pdf, 1.7 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 5.9 MB)
Flödesberäkning PMPDF (pdf, 1.1 MB)
Förstudie skolorPDF (pdf, 2.7 MB)
Geoteknisk PMPDF (pdf, 438.3 kB)
GatuutformningPDF (pdf, 22.3 MB)
Geotekniskt PM kajPDF (pdf, 905.1 kB)
IndustribullerPDF (pdf, 1 MB)
Markmiljö PMPDF (pdf, 4.9 MB)
Markmiljö riskbedömningPDF (pdf, 7.7 MB)
Markmiljö teknisk rapportPDF (pdf, 7.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 14.1 MB)
ParkeringsstudiePDF (pdf, 2.6 MB)
SolstudiePDF (pdf, 57.3 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 1.9 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 3.5 MB)
Vattenkvalitet PMPDF (pdf, 82.4 kB)
VindstudiePDF (pdf, 1.6 MB)

Framtagna till granskning:
Trafikbullerutredning, kv Munken och JungfrunPDF (pdf, 3.1 MB)
Markmiljö KolkajenPDF (pdf, 2.3 MB)
Hydraulik PMPDF (pdf, 1.7 MB)
Gestaltning av allmän mark, NyrénsPDF (pdf, 48.5 MB)
Gestaltning av allmän mark, Andersson & JönssonPDF (pdf, 101.1 MB)
Förprojektering gata PMPDF (pdf, 2.2 MB)
Dagvatten utredning, slutrapportPDF (pdf, 4.8 MB)
Trafik PM systemhandlingPDF (pdf, 878.5 kB) 

Kontakt

Linda Gårlin, handläggare:
011-15 79 02 

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se