Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv utmed Motala ström. Nya kanaler och parker ska anläggas och gestaltas så att de blir en målpunkt för alla stadens invånare.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i kommunfullmäktige.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.


Utredningar

Framtagna till samråd:
BroarPDF (pdf, 11.2 MB)
Byggnader miljöteknisk utredningPDF (pdf, 5.2 MB)
Byggnader radon och inomhusluftmatningPDF (pdf, 1.7 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 5.9 MB)
Flödesberäkning PMPDF (pdf, 1.1 MB)
Förstudie skolorPDF (pdf, 2.7 MB)
Geoteknisk PMPDF (pdf, 438.3 kB)
GatuutformningPDF (pdf, 22.3 MB)
Geotekniskt PM kajPDF (pdf, 905.1 kB)
IndustribullerPDF (pdf, 1 MB)
Markmiljö PMPDF (pdf, 4.9 MB)
Markmiljö riskbedömningPDF (pdf, 7.7 MB)
Markmiljö teknisk rapportPDF (pdf, 7.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 14.1 MB)
ParkeringsstudiePDF (pdf, 2.6 MB)
SolstudiePDF (pdf, 57.3 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 1.9 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 3.5 MB)
Vattenkvalitet PMPDF (pdf, 82.4 kB)
VindstudiePDF (pdf, 1.6 MB)

Framtagna till granskning:
Trafikbullerutredning, kv Munken och JungfrunPDF (pdf, 3.1 MB)
Markmiljö KolkajenPDF (pdf, 2.3 MB)
Hydraulik PMPDF (pdf, 1.7 MB)
Gestaltning av allmän mark, NyrénsPDF (pdf, 48.5 MB)
Gestaltning av allmän mark, Andersson & JönssonPDF (pdf, 101.1 MB)
Förprojektering gata PMPDF (pdf, 2.2 MB)
Dagvatten utredning, slutrapportPDF (pdf, 4.8 MB)
Trafik PM systemhandlingPDF (pdf, 878.5 kB) 

Kontakt

Linda Gårlin, handläggare:
011-15 79 02 

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se