Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv utmed Motala ström. Nya kanaler och parker ska anläggas och gestaltas så att de blir en målpunkt för alla stadens invånare.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 oktober 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 4 juli - 23 september 2016.

Samrådsmöte var den 19 augusti 2016. En fördjupande föreläsning om utvecklingen av Inre hamnen hölls på Visualiseringscenter den 15 september 2016.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 3 juli - 18 september 2017.

Läs mera i programmet för Inre hamnen.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av detaljplanen den 17 april 2018. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 juni 2018, § 107.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 11 juli 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 12.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 46.2 MB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 108.6 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 10.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 847.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 673.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.


Utredningar 


Framtagna till samråd:

BroarPDF (pdf, 11.2 MB)
Byggnader miljöteknisk utredningPDF (pdf, 5.2 MB)
Byggnader radon och inomhusluftmätningPDF (pdf, 1.7 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 5.9 MB)
Flödesberäkning PMPDF (pdf, 1.1 MB)
Förstudie skolorPDF (pdf, 2.7 MB)
Geoteknisk PMPDF (pdf, 438.3 kB)
GatuutformningPDF (pdf, 22.3 MB)
Geotekniskt PM kajPDF (pdf, 905.1 kB)
IndustribullerPDF (pdf, 1 MB)
Markmiljö PMPDF (pdf, 4.9 MB)
Markmiljö riskbedömningPDF (pdf, 7.7 MB)
Markmiljö teknisk rapportPDF (pdf, 7.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 14.1 MB)
ParkeringsstudiePDF (pdf, 2.6 MB)
SolstudiePDF (pdf, 57.3 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 1.9 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 3.5 MB)
Vattenkvalitet PMPDF (pdf, 82.4 kB)
VindstudiePDF (pdf, 1.6 MB)

Framtagna till granskning:
Trafikbullerutredning, kv Munken och JungfrunPDF (pdf, 3.1 MB)
Trafikbullerutredning, revideradPDF (pdf, 2 MB)
Markmiljö KolkajenPDF (pdf, 2.3 MB)
Hydraulik PMPDF (pdf, 1.7 MB)
Gestaltning av allmän mark, NyrénsPDF (pdf, 48.5 MB)
Gestaltning av allmän mark, Andersson & JönssonPDF (pdf, 101.1 MB)
Förprojektering gata PMPDF (pdf, 2.2 MB)
Dagvatten utredning, slutrapportPDF (pdf, 4.8 MB)
Trafik PM systemhandlingPDF (pdf, 878.5 kB) 

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.