Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv utmed Motala ström. Nya kanaler och parker ska anläggas och gestaltas så att de blir en målpunkt för alla stadens invånare.

Beslutet vann laga kraft den 11 juli 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 12.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
KvalitetsprogramPDF (pdf, 46.2 MB)
GestaltningsbilagaPDF (pdf, 108.6 MB)
Kulör- och materialstrategiPDF (pdf, 10.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 847.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 673.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.


Utredningar 


Framtagna till samråd:

BroarPDF (pdf, 11.2 MB)
Byggnader miljöteknisk utredningPDF (pdf, 5.2 MB)
Byggnader radon och inomhusluftmatningPDF (pdf, 1.7 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 5.9 MB)
Flödesberäkning PMPDF (pdf, 1.1 MB)
Förstudie skolorPDF (pdf, 2.7 MB)
Geoteknisk PMPDF (pdf, 438.3 kB)
GatuutformningPDF (pdf, 22.3 MB)
Geotekniskt PM kajPDF (pdf, 905.1 kB)
IndustribullerPDF (pdf, 1 MB)
Markmiljö PMPDF (pdf, 4.9 MB)
Markmiljö riskbedömningPDF (pdf, 7.7 MB)
Markmiljö teknisk rapportPDF (pdf, 7.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 14.1 MB)
ParkeringsstudiePDF (pdf, 2.6 MB)
SolstudiePDF (pdf, 57.3 MB)
TrafikbullerPDF (pdf, 1.9 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 3.5 MB)
Vattenkvalitet PMPDF (pdf, 82.4 kB)
VindstudiePDF (pdf, 1.6 MB)

Framtagna till granskning:
Trafikbullerutredning, kv Munken och JungfrunPDF (pdf, 3.1 MB)
Trafikbullerutredning, revideradPDF (pdf, 2 MB)
Markmiljö KolkajenPDF (pdf, 2.3 MB)
Hydraulik PMPDF (pdf, 1.7 MB)
Gestaltning av allmän mark, NyrénsPDF (pdf, 48.5 MB)
Gestaltning av allmän mark, Andersson & JönssonPDF (pdf, 101.1 MB)
Förprojektering gata PMPDF (pdf, 2.2 MB)
Dagvatten utredning, slutrapportPDF (pdf, 4.8 MB)
Trafik PM systemhandlingPDF (pdf, 878.5 kB) 

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se