Kronan 8, Gamla staden, ändring

Ändring av "Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteret Kronan i Norrköping" inom Gamla staden (Kronan 8)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utökande av kontorsytor genom att bygga på ytterligare en våning på befintlig byggnad.

Samhällsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande         den 15 oktober 2019.

Förslag på antagandehandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1013.2 kB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 122.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 202.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 72.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 191.4 kB)

Planbeskrivningen finns inte upplagt på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av denna handling.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se