Kronan 8, Gamla staden, ändring

Ändring av "Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteret Kronan i Norrköping" inom Gamla staden (Kronan 8)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utökande av kontorsytor genom att bygga på ytterligare en våning på befintlig byggnad.

Planbesked

Den 23 oktober 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 22 maj - 5 juli 2019 var detaljplanen på samråd.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Vid begränsat standardförfarande måste även samtliga inom samrådskretsen komma in med ett godkännande. Om detta inte sker övergår detaljplanen till att upprättas enligt standardförfarande och planförslaget kommer därmed att gå ut på granskning.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Den 20 augusti - 10 september 2019 var förslag till detaljplan ute på granskning.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta ändring av detaljplan den 15 oktober 2019, § 209.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2019.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1003.2 kB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 366.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 347.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 323.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se