Kronan 8, Gamla staden, ändring

Ändring av "Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteret Kronan i Norrköping" inom Gamla staden (Kronan 8)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utökande av kontorsytor genom att bygga på ytterligare en våning på befintlig byggnad.

Den 20 augusti - 10 september 2019 är planförslaget ute på granskning. Ändringen av detaljplanen behandlades, under samrådet, med begränsat standardförfarande. Då det saknas godkännande från samtliga inom samrådskretsen övergår dock detaljplanen till att behandlas med standardförfarande. Därav anledningen till detta granskningsskede som annars hade utgått.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 10 september 2019. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 128.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 206.5 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 191.4 kB)

Planbeskrivningen finns inte upplagt på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av denna handling.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se