Kromen 1, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Kromen 1 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från storindustri till småindustri och kontor.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se