Kromen 1, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Kromen 1 inom Ingelsta i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändrad användning till småindustri och kontor samt även möjliggöra för handel i forma av mindre butiker.

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se