Kromen 1, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Kromen 1 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från storindustri till småindustri och kontor.

Planbesked

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Samråd

Den 29 november 2019 - 27 januari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 208.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 406.2 kB)

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under början av andra kvartalet 2020.

Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 30 april - 25 maj 2020.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 208.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 292.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1017.3 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.