Kroken 9 (f.d. Nyborgs yllefabrik), Nordantill

Detaljplan för del av fastigheten Kroken 9 (f.d. Nyborgs yllefabrik) med närområde inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förändrad användning från industriändamål till bostäder och centrumverksamheter för några av Industrilandskapets portalbyggnader (f.d. Nyborgs yllefabrik).

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger användningen "i huvudsak verksamheter, inblandning av boende är önskvärt".

Beslutet vann laga kraft den 4 oktober 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 400.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 472.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 358.5 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 575.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping