Kroken 13 (utloppet) och Nordantill 1:1, Nordantill

Detaljplan för del av fastigheten Kroken 13 (utloppet) och del av fastigheten Nordantill 1:1 inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kvartersmark till allmän platsmark, i form av park och park på bryggkonstruktioner samt en mindre del till gata.

Planärendet skickades ut på samråd den 14 februari 2019 som en ändring av detaljplan. Under samrådet konstaterades att frågan ska prövas i en ny detaljplan och planprocessen började då om och skickades ut på samråd för ny detaljplan 11 april 2019. Under tiden bearbetades förslaget och detaljplanens gränser ändrades, det medför behov av nytt samråd, samråd 2, för den nya detaljplanen.

Planbesked

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 februari 2019.

Samråd

Samrådstiden för samråd 2 var den 26 november 2020 - 21 januari 2021.

Samrådshandlingar 2:
PlankartaPDF (pdf, 521.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 712.8 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 29.3 MB)
IllustrationsplanPDF (pdf, 4.4 MB)


Den 12 april - 24 maj 2019 var detaljplanen ute på samråd 1.

Samrådshandlingar 1:
PlankartaPDF (pdf, 417.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 262.7 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Granskning pågår från och med den 3 maj till och med den 26 maj 2021. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 26 maj 2021.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 413.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 673.3 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 673.3 kB)
IllustrationsplanPDF (pdf, 4.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 679.4 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.