Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.