Kroken 13 (Utloppet), Nordantill

Detaljplan för fastigheten Kroken 13 (Utloppet) med närområde inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förändrad användning från industriändamål till bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger verksamheter, inblandning av boende är önskvärt.

Mark som planläggs som allmän plats i detaljplan ska överlåtas till Norrköpings kommun utan ersättning från Kroken 13 till Nordantill 1:1. Detta regleras i exploateringsavtal.

Beslutet vann laga kraft den 3 januari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 308.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
Gestaltningsbilaga, bilaga till planbeskrivningPDF (pdf, 20.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 590.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 481.8 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 316.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se