Kroken 13 (Utloppet), Nordantill

Detaljplan för del av fastigheten Kroken 13 (Utloppet) inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kvartersmark för utökning till allmän platsmark.

Planärendet skickades ut på samråd den 14 februari 2019 som en ändring av detaljplan. Under samrådet konstaterades att frågan ska prövas i en ny detaljplan och planprocessen börjar därför om.

Förslag till detaljplan omarbetas. Ingen ny tidplan finns ännu.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se