Kroken 13 (Utloppet), Nordantill

Detaljplan för del av fastigheten Kroken 13 (Utloppet) inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kvartersmark för utökning till allmän platsmark.

Planärendet skickades ut på samråd den 14 februari 2019 som en ändring av detaljplan. Under samrådet konstaterades att frågan ska prövas i en ny detaljplan och planprocessen börjar därför om.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under tredje kvartalet 2019.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se