Krogen (f.d. Karl-Johansskolan), Nordantill

Detaljplan för kvarteret Krogen med närområde (Bostäder vid f.d. Karl-Johansskolan) inom Nordantill

En huslänga i olika färger. 

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom kvarteret Krogen, en ny nätstation inom kvarteret Bägaren och en ny lik- strömsstation för spårvägen vid Oxtorget i anslutning till Matteusgården.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 10 mars 2010, § 39, antagit detaljplan för kvarteret Krogen med närområde (Bostäder vid f.d. Karl-Johansskolan) inom Nordantill i Norrköping.

Detaljplanen överklagades till regeringen som genom beslut den 22 juni 2011 avslår överklagan.

Beslutet vann laga kraft den 22 juni 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 289.8 kB)

IllustrationPDF (pdf, 289.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 808.2 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 631 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 369 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av dem.

Kontakt