Kopparkypen (Hemvärnet 3), Berget, ändring

Ändring av Detaljplan för kvarteret Kopparkypen med närområde inom Berget i Norrköping (Hemvärnet 3)

Syftet med ändring av detaljplanen är att på fastigheten Hemvärnet 3 införa rivningsförbud, bestämmelsen "r", samt tydliggöra vilka kulturhistoriska värden som finns i byggnaden genom bestämmelserna "f" och "q". Gällande detaljplan reglerar användningen till "Q", det vill säga "Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden", denna bestämmelse fortsätter att gälla.

Samhällsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande av ändringen av detaljplanen den 12 november 2019.

Förslag på antagandehandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 413.8 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 305.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under samrådstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 888.7 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 520.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 499.8 kB)

Utredning

KulturmiljörapportPDF (pdf, 88.3 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se