Kopparkypen (Hemvärnet 3), Berget, ändring

Ändring av Detaljplan för kvarteret Kopparkypen med närområde inom Berget i Norrköping (Hemvärnet 3)

Syftet med ändring av detaljplanen är att på fastigheten Hemvärnet 3 införa rivningsförbud, bestämmelsen "r", samt tydliggöra vilka kulturhistoriska värden som finns i byggnaden genom bestämmelserna "f" och "q". Gällande detaljplan reglerar användningen till "Q", det vill säga "Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden", denna bestämmelse fortsätter att gälla.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Planförslaget bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden.

Om berörda parter är överens kan planförslaget godkännas utan granskning och ärendet går därmed vidare till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 888.7 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 520.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 499.8 kB)

Utredning

KulturmiljörapportPDF (pdf, 88.3 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se