Kopparkypen (Hemvärnet 3), Berget, ändring

Ändring av Detaljplan för kvarteret Kopparkypen med närområde inom Berget i Norrköping (Hemvärnet 3)

Syftet med ändring av detaljplanen är att på fastigheten Hemvärnet 3 införa rivningsförbud, bestämmelsen "r", samt tydliggöra vilka kulturhistoriska värden som finns i byggnaden genom bestämmelserna "f" och "q". Gällande detaljplan reglerar användningen till "Q", det vill säga "Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden", denna bestämmelse fortsätter att gälla.

Planbesked

Den 11 december 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Samråd

Den 18 juni - 19 augusti 2019 var detaljplanen på samråd.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta ändring av detaljplan den 12 november 2019, § 230.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 december 2019.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 4.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 1.3 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 1.3 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.