Konduktören 3 och 4 (Netto Stockholmsvägen)

Detaljplan för fastigheterna Konduktören 3 och 4 inom Marielund i Norrköping

Längs en asfalterad gata står en butikslokal placerad.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en handelsetablering för försäljning av livsmedel samt en fortsatt markanvändning för bilservice.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämndens ordförande i Norrköpings kommun har via delegationsbeslut den 6 juli 2010 § 1, antagit detaljplan för fastigheterna Konduktören 3 och 4 inom Marielund i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 28 juli 2010.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 809.2 kB)

För tillgång till övriga handlingar kontakta Digitala tekniska arkivet:

verksamhetsservice@norrkoping.se
telefon: 011-15 13 36

Kontakt