Kolmården 1:6, Kolmården

Detaljplan för del av fastigheten Kolmården 1:6 i Kolmården i Norrköpings kommun

I närheten av Torsjön i Krokek finns planer för ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse som ska anpassas efter den omgivande naturen.

Beslutet vann laga kraft den 5 december 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)

Illustrationskarta med gestaltningsprinciperPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 530.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 764.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Detaljplaneprogram: Kolmården 1:6, Kolmården

Kontakt

Sani Muric, handläggare:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping