Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2012.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.