Kolmården 1:154, Krokek

Detaljplan för del av fastigheten Kolmården 1:154 med närområde inom Krokek i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten i området i anpassning till geologiska förutsättningar samt buller från väg och järnväg.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2012.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se