Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Kneippen 1:1 och del av fastigheten Kneippen 1:17 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplan är att möjliggöra anläggande av en dagvattendamm.

Samhällbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 september 2019.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se