Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Kneippen 1:1 och del av fastigheten Kneippen 1:17 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en park med ytor för klimatanpassning i form av yta för tillfällig översvämning vid extrema regn och en dagvattendamm med rening samt att förbättra gång- och cykelvägen för ett framtida huvudcykelstråk.

Planbesked

Den 10 september 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 september 2019.

Samråd

Den 4 februari - 18 mars 2021 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.2 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 461.4 kB)

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under andra kvartalet 2021.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.