Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Kneippen 1:1 och del av fastigheten Kneippen 1:17 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en park med ytor för klimatanpassning i form av yta för tillfällig översvämning vid extrema regn och en dagvattendamm med rening samt att förbättra gång- och cykelväg.

Planbesked

Den 10 september 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 september 2019.

Samråd

Den 4 februari - 18 mars 2021 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.2 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 461.4 kB)

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Den 24 juni - 16 augusti 2021 är planförslaget ute på granskning. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 16 augusti 2021. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.3 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 669.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 457.7 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.