Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen

Detaljplan för fastigheterna Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken) med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen för Kneippen 1:1 är att möjliggöra en förlängning av Lenningsgata ut till Linköpingsvägen. Vidare vill sökanden se över gamla gränser kring Lenningka parken för att säkerställa att hänsyn tas till den kurlturhistoriskt värdefulla miljön.

Syftet med detaljplan för Bollen 5 är att möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem.

För bättre samordning i detaljplaneprocessen kommer Bollen 5 ingå i detaljplan för Lenningska parken med närområde.

Planbesked

Den 12 maj 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Bollen 5 fick positivt planbesked den 19 mars 2019.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 maj 2020.

Den 17 juni 2021 tog samhällsplaneringsnämnden beslut om att utöka planområdet. Anledningen till detta var att kunna ta bort prickmark längs Linköpingsvägen för att möjliggöra för ny skolbebyggelse på fastigheten Kneippen 1:17.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Vad har hänt till denna del i detaljplaneprocessen?
Detaljplanen har vunnit laga kraft. En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller ha valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.