Klockaretorpet 1:13

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 inom Klockaretorpet i Norrköping

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola inom planområdet.

Det aktuella planområdet har ingått i samrådet för detaljplan för Klockaretorpet 1:1 med närområde, SPN 2010/0323, Sandtorp (tidigare Kneippen syd). Behovet av ny förskola är akut och därför bryts del av fastigheten ut för att snabbare kunna komma vidare i planprocessen.

Beslutet vann laga kraft den 15 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 223.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 500.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 438.9 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 579 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 562.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping